logo  
 
 
 
 Профил на купувача
 
ОБЯВИ

  
 

ЦЕНТРАЛНАТА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПРИЛОЖНА ФИЗИКА (ЦЛПФ) – ПЛОВДИВ е самостоятелно академично специализирано звено с научно–приложна дейност със следните приоритети: Създаване на оборудване, трансфер на технологии и изпълнение на технологични поръчки в областта на наноразмерните, наноструктурираните и нанокомпозитни слоеве и свръхтвърди покрития; Разработка и внедряване на омови контакти, монтаж и херметизация на електронни компоненти в т.ч. на MEMS и NEMS; Разработка и получаване на А3В5 хетероструктури за приложение в многопреходни слънчеви елементи; Разработка и внедряване на енергийно-ефективно светодиодно осветление в т.ч. и на UV светодиодни източници.

 

 
  
 
Пусната е в действие високотехнологична установка “Platit π80+” и е разработена технология за електродъгово нанасяне на наноструктурирани свръхтвърди покрития и нанокомпозити от бинарни и тройни съединения на нитриди и карбиди върху инструментални стомани: стомана за студена и гореща инструментална обработка, високоскоростна стомана(HSS), HSCO, M42 и волфрамови карбиди, както и нанокомпозити от типа     (AlxTi1-x)N-Si3N4 с програмируема дебелина на покритието от 1 до 10µm и микротвърдост над 40 GPa. Покритията могат да бъдат разработени и реализирани като: монослойни, многослойни, нанослойни, нанокомпозитни и комбинация от тях.