logo  
 
 
 
  ПРОЕКТ ИНФРАМАТ
 
ПРОЕКТ ИНФРАМАТ

 инфрамат                        

 

Разпределената научна инфраструктура ИНФРАМАТ, част от Националната пътна карта на България за научна инфраструктура, подкрепена финансово от Министерство на образованието и науката.

 

 

НАУЧНА ИНФРАСТРУКТУРА: Високотехнологичен изследователски комплекс за разработване и характеризиране на иновативни свръхтвърди корозионно и износоустойчиви наноматериали с многофункционални приложения.

 

1. Високотехнологично оборудване Platit π80+ за катодно-дъгово нанасяне на наноструктурирани многослойни и градиентни свръхтвърди покрития и нанокомпозити с твърдост по-голяма от 40 GPа. Производител e фирмата Platit Advanced Coating Systems, Швейцария.  Оборудването позволява отлагането на слоеве върху образци/детайли от  бързорезни стомани (HSS), волфрамов карбид (WC), студено работещи инструментални стомани, неръждаеми стомани (SS) и др. при температури от 230оС до 550 оС. Вътрешен обем на работната камера е 80 литра. Оборудването е снабдено с иновативна катодна система, състояща се от  цилиндрични странично разположени катоди с въртящи се таргети (LARC®) и виртуални заслонки, патентовани от фирмата Platit;  карусели с двуосно и триосно движение на образците, възможност за загряване в процеса на отлагане до температура 500 оС; 4 мас-флоу контролера за натичане на чисти газове (Ar, N2 и С2H2); магнитна система за контрол на движението на дъгата по повърхността на таргета. Могат да бъдат нанасяни монослоеве, многослойни структури, нанослоеве, нанокомпозити, наноградиентни слоеве или комбинация от тях. Системата е напълно компютъризирана и позволява работа както в ръчен така и в автоматичен режим. Това дава възможност както да се използва за разработването на нови технологични режими и материали, така и за разработването на иновативни продукти и тяхното адаптиране за трансфер в индустрията.

                         

       Услуги

 • Нанасяне на твърди покрития от нитриди на преходни метали (Cr, Ti) с дебелина 1-5 µm.
 • Нанасяне на твърди покрития от карбиди и карбонитриди на преходни метали (Cr, Ti) с дебелина 1-5 µm.
 • Нанасяне на свръхтвърди нанокомпозитни покрития с дебелина 1-5 µm.

ЦЕНИ                                                                      ЗАЯВКА

 

2. Високотехнологично оборудване UDP 850-4 за нанасяне чрез разбалансирано магнетронно разпрашване на екологични наноразмерни монослойни и многослойни, градиентни и композитни покрития с нисък коефициент на триене. Производител е фирмата Teer Coatings, UK. Обемът на вакуумната камера е 200 литра, което позволява да се използва за научни резработки и за индустриални приложения. Снабдена е 3 мас-флоу контролера,  като единият от тях е за реактивния газ и се управлява прецизно чрез вграден спектрометър (ОЕМ). Оборудването има 4 разбалансирани магнетрона, които осигуряват магнитно поле поддържащо плазмата в целия обем на камерата, в резултат на което се нанасят слоеве с голяма хомогенност по площта на подложките не само срещу таргетите, но в целия обем на камерата. Наличието на 4 магнетрона позволява да се реализират голям брой различни по състав еднослойни и многослойни покрития в един технологичен процес. Таргети от Ti, Al, Cr, Mo и техни сплави позволяват нанасяне на твърди и свръхтвърди покрития, а въглеродните таргети – нанасяне на диамантено подобни слоеве (DLC) и нанокомпозити. Спецификата на метода на нанасяне позволява прецизно контролиране на дебелината и морфологията, което заедно с вариране на температурата на нанасяне от стайна до 600 оС дава възможност за получаване на специализирани покрития върху различни материали от метал, стъкло и пластмаси.

                          

       Услуги

 • Нанасяне на бинарни твърди покрития от нитриди на преходни метали (Cr, Ti, Al) с дебелина 1-3 µm.
 • Нанасяне на многокомпонентни твърди покрития от нитриди на преходни метали (Cr, Ti, Al) с дебелина 1-3 µm.
 • Ннасяне на многослойни покрития от нитриди на преходни метали (Cr, Ti, Al) с дебелина 1-3 µm.
 • Нанасяне на многокомпонентни и многослойни покрития при ниски температури (<200 oC) от нитриди на преходни метали (Cr, Ti, Al) с дебелина 1-3 µm.

 

ЦЕНИ                                                                      ЗАЯВКА

3. Многофункционално оборудване Compact Platform CPX-MHT/NHT за измерване на микротвърдост, нанотвърдост, адхезия и износоустойчивост, определяне на модул на еластичност, коефициент на триене на твърди и свръхтвърди материали и покрития. Производител на оборудването е фирма CSM Instruments (сега Anton Paar), Швейцария. Тази апаратура се състои от 3 модула: микроиндентиращ модул, наноиндентиращ модул и модул за scratch тест. Микроиндентиращият модул е със сертифициран диамантен индентор на Vickers и измерва микротвърдост в интервал от натоварвания 0.05-10 N с точност на прилагане  0.3 mN и скорост по оста Z – до 300 N/min. Наноинидинтиращият модул е с диамантен индентор Беркович с калибрационен сертификат за измерване на нанотвърдост на наноразмерни и наноструктурирани материали и слоеве при натоварване в интервала 0.01-500 mN. Точността на прилаганото при измерване натоварване е 0.04 µN, скоростта на прилагане на натоварването по оста Z е до 10 N/min. Scratch тест модулът е със сферичен индентор на Rockwell – R=200 µm и ъгъл на конуса 120о. Чрез него се изследва адхезията и износоустойчивостта, и се определя коефициентът на триене при постоянно или прогресивно изменящо се в интервала 0.1-30 N натоварване. Тази апаратура се използва за изследователски цели при разработването на нови материали, а също така и окачествяване на изделия на иновативни фирми.

                               

       Услуги

 • Измерване на микротвърдост
 • Измерване на нанотвърдост
 • Определяне на модул на еластичност
 • Определяне на коефициент на триене
 • Изследване на адхезия
 • Изследване на износоустойчивост

 

ЦЕНИ                                                                      ЗАЯВКА