logo  
 
 
 
 История на ЦЛПФ
 Годишен План на ЦЛПФ
 Годишен отчет 2015
 Годишен отчет 2016
ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПРИЛОЖНА ФИЗИКА-ПЛОВДИВ

Централната лаборатория по приложна физика (ЦЛПФ) – Пловдив е самостоятелно академично специализирано звено с научно–приложна дейност със следните  приоритети: Създаване на оборудване, трансфер на технологии и изпълнение на технологични поръчки в областта на наноразмерните, наноструктурираните и нанокомпозитни слоеве и свръхтвърди покрития; Разработка и внедряване на омови контакти, монтаж и херметизация на електронни компоненти в т.ч. на MEMS и NEMS; Разработка и  получаване на А3В5 хетероструктури за слънчеви елементи; Разработка и внедряване на енергийно-ефективно светодиодно осветление в т.ч. и на UV светодиодни източници.

Усвоени са базови технологии като течна и молекулярно-лъчева епитаксия за тънки полупроводникови слоеве, термично, електронно-лъчево и магнетронно нанасяне на тънки метални слоеве, Омови и Шотки контакти, както и фотолитография, монтаж и херметизация на полупроводникови прибори.  

Разработени и внедрени в производство са широка гама от фотосензори, магнитосензори, термосензори, радиационни и капацитивни сензори, и сензорни устройства на тяхна основа. Произведени са микровълнови сензори, фотосонди и гама светодиоди. Над 2 млн. мощни инфрачервени светодиоди за контрол на разстояние са продадени в Русия, Украйна и Турция.

Разработени са мощни, високочестотни и високотемпературни SiC MESFETs; мощни високотемпературни SiC p-n диоди и високотемпературни, високочестотни, високоволтови SiC p-i-n диоди.

Разработени и реализирани са А3В5 хетероструктури чрез нискотемпературна течна епитаксия за приложение в многопреходни слънчеви елементи.

Разви се успешно направлението термоелектрични хладилно-отоплителни системи на основата на Пелтие-елементи.

Разработена и реализирана е промишлена установка и технология за електродъгово нанасяне на твърди покрития. Реализирана е промишлена установка и технология за електроразрядно полиране. Изпълняват се поръчки за изработка на двата типа установки, както и за нанасяне на покрития и полиране на детайли с фирми от страната и чужбина срещу заплащане.

ЦЛПФ разполага с единствено в България високотехнологично PVD оборудване “Platit π80+ за електродъгово нанасяне на покрития от нитриди, карбиди и карбонитриди на преходните метали. Разработени са технологии за нанасяне на наноразмерни, наноструктурирани и нанокомпозитни твърди и свръхтвърди покрития на основата на Ti, Cr, Al и Si и техните сплави върху неръждаема стомана, инструментална стомана, волфрамов карбид и др. По тематиката има Патент № 1464 от 17.08.2011г. „Многослойно нанокомпозитно покритие върху металообработващи инструменти”. 

Пусната е в действие многофункционална апаратура Compact Platform CPXMHT/NHT за измерване на микротвърдост, нанотвърдост, адхезия, определяне на еластичен модул и коефициент на фрикция на твърди и свръхтвърди материали и покрития.

Разработени са високоефективни, енергоспестяващи светодиодни осветителни тела, в които са използвани  суперлуминесцентни светодиоди - за улично осветление, светофари, с индустриални и битови приложения . Разработено е устройство за пречистване на вода с УВ светодиоди на базата на патент „Ultraviolet LED water purifier BG U1 1109/2008.