logo  
 
 
 
 Основни научно-приложни постижения
 Електродъгово нанасяне на свръхтвърди покрития
 Eлектро-дъгово нанасяне на твърди покрития
 Електроразрядно полиране на метални детайли
 Омови и Шотки контакти
 Корпуси и корпусиране на SiC прибори
 Полупроводникови SiC прибори
 Устройства за пречистване на вода
 Термоелектрични хладилни системи
 Фоторезистори
 Високоефективно светодиодно осветление
 Фотосонди
 Апаратура за измерване на свръхтвърди материали
 A3B5 хетероструктури за слънчеви елементи
 Оборудване
 Методи
 Проспекти
 Награди
ОСНОВНИ НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПОСТИЖЕНИЯ

ЕЛЕКТРО-ДЪГОВО НАНАСЯНЕ НА ТЪНКИ СЛОЕВЕ, ТВЪРДИ И НАНОСТРУКТУРИРАНИ СУПЕРТВЪРДИ ПОКРИТИЯ И НАНОКОМПОЗИТИ

  « Установка за електро-дъгово нанасяне на наноструктурирани свръхтвърди покрития и нанокомпозити

 

Установка за електро-дъгово нанасяне на твърди покрития  »

   

В рамките на проект INCO–CT–2005–016805 от 6РП е разработена и изработена промишлена установка и технология за електро-дъгово нанасяне на тънки слоеве от TiN, CrN, ZrN,Ti(N,C), Cr(N,C), Zr(N,C), (TixAl1-x)N върху метални инструменти и други детайли, подобрявайки значително тяхната твърдост, износоустойчивост и корозоустойчивост. Изпълняват се поръчки за изработка на установки и трансфер на технологии за електро-дъгово нанасяне на покрития, както и за нанасяне на различни покрития.

Пуснато е в действие ново високотехнологично PVD оборудване “Platit π80+” и стартира технология за електродъгово нанасяне на наноструктурирани свръхтвърди покрития и нанокомпозити от бинарни и тройни съединения на нитриди и карбиди върху инструментални стомани: стомана за студена и гореща инструментална обработка, високоскоростна стомана HSS, HSCO, M42 и волфрамови карбиди, както и нанокомпозити от типа (AlxTi1-x)N-Si3N4.

 Пусната в действие е Многофункционална апаратура „Compact Platform CPX-MHT/NHT”. Създадена е методика за измерване на микротвърдост, нанотвърдост, адхезия, определяне на еластичен модул и коефициент на фрикция на твърди и свръхтвърди материали и покрития. 

 

 

Апаратура „Compact Platform CPX-MHT/NHT”

 

 

 Установка за електроразрядно полиране на метални  детайли

Разработена и изработена е промишлена установка за електроразрядно полиране с мощност 30 kW, която позволява полиране на детайли от неръждаема стомана, цветни метали и сплави с повърхност до 750 cm2.  Изпълняват се и поръчки за полиране на детайли от различни видове метали и сплави, установки за полиране с мощност от 10 до 40kW и трансфер на съответните технологии.