logo  
 
 
 
  КОНКУРСИ
ОБЯВИ

27.11.2023г.

Централна лаборатория по приложна физика (ЦЛПФ) към БАН – Пловдив отдава под наем стая/помещение № 215, 1 етаж (II-ниво), с площ 60 кв. м. за складови цели. Минимален месечен наем в размер на 2.30 евро/кв. мЗаявления се приемат в деловодството на ЦЛПФ, бул. "Санкт Петербург" № 61 до 17 часа на 04.12.2023 г. Телефон за контакти: 0893 611 030.

16.11.2023г. 

Централна лаборатория по приложна физика (ЦЛПФ) към БАН – Пловдив отдава под наем стая/помещение № 136, призем (I-ниво), с площ 30 кв. м. за изследователски и производствени цели. Минимален месечен наем в размер на 2.30 евро/кв. мЗаявления се приемат в деловодството на ЦЛПФ, бул. "Санкт Петербург" № 61 до 17 часа на 24.11.2023 г. Телефон за контакти: 0893 611 030.

14.07.2023г.

Централна Лаборатория по Приложна Физика - БАН - Пловдив, открива процедура за два конкурса по документи за заемане на академичната длъжност "асистент" по следните тематики:

1."Технология и изследване на нови материали за тънки слоеве с приложение в мехатрониката" – 1 място

2.“Технология и изследване на нови материали с приложение в оптиката и оптоелектрониката” – 1 място

Кандидатстващите трябва да са завършили магистърска степен по физика, химия или инженерство.

Срок за подаване на документи – 1 месец  от датата на публикуване на обявата.

Справки и документи – в канцеларията на ЦЛПФ – 4000 Пловдив, бул. Санкт Петербург 61, ет. 3, тел. 032/63-50-19; 0893 611 033.

Кандидатите за участие в конкурса подават следните документи: заявление, към което прилагат мотивационно писмо, автобиография,диплома за висше образование за образователно-квалификационна степен „магистър“, диплома за образователна и научна степен „доктор“, ако кандидатът има такава, медицинско свидетелство, свидетелство за съдимост, удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв и други (по преценка на кандидат – списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати, препоръки, награди, сертификати и др.).

14.06.2023г.

Централна лаборатория по приложна физика (ЦЛПФ) към БАН – Пловдив отдава под наем стая/помещение № 325, II-ри етаж (III-то ниво), с площ 15 кв. м. за  производствени цели. Месечен наем в размер на 2.5 евро/кв. мЗаявления се приемат в деловодството на ЦЛПФ, бул. "Санкт Петербург" № 61 до 17 часа на 21.06.2023 гТелефон за контакти: 0893 611 030.

24.04.2023г.

Централна лаборатория по приложна физика (ЦЛПФ) към БАН – Пловдив отдава под наем стаи/помещения № 117 и № 118, с обща площ 40 кв. м., подходящи за производствени дейности. Минимален месечен наем в размер на 2.3 евро/кв. м. Заявления се приемат в деловодството на ЦЛПФ, бул. "Санкт Петербург" № 61 до 17 часа на 02.05.2023 г.

Телефон за контакти: 0893 611 030.

13.03.2023г.

Централна лаборатория по приложна физика (ЦЛПФ) към БАН – Пловдив отдава под наем стаи/помещения № 140, № 141, № 142, № 143 и  № 208 с обща площ 116.1 кв. м., подходящи за производствени дейности. Минимален месечен наем в размер на 2.3 евро/кв. м. Заявления се приемат в деловодството на ЦЛПФ, бул. "Санкт Петербург" № 61 до 17 часа на 20.03.2023 г.

Телефон за контакти: 0893 611 030.

 

07.03.2023г.

Централна лаборатория по приложна физика (ЦЛПФ) към БАН – Пловдив отдава под наем стаи/помещения № 39, № 140, № 141, № 142 и  № 208 с обща площ 106.1 кв. м., подходящи за производствени дейности. Минимален месечен наем в размер на 2.3 евро/кв. м. Заявления се приемат в деловодството на ЦЛПФ, бул. "Санкт Петербург" № 61 до 17 часа на 14.03.2023 г.

Телефон за контакти: 0893 611 030.

14.02.2023г.

Централна лаборатория по приложна физика (ЦЛПФ) към БАН – Пловдив отдава под наем стая/помещение, I-ри етаж (II-то ниво), с площ 52 кв. м. за изследователски и производствени цели. Минимален месечен наем в размер на 2 евро/кв. мЗаявления се приемат в деловодството на ЦЛПФ, бул. "Санкт Петербург" № 61 до 17 часа на 21.02.2023 г. Телефон за контакти: 0893 611 030.

19.12.2022г.

Централна лаборатория по приложна физика (ЦЛПФ) към БАН – Пловдив отдава под наем стая/помещение № 225, I-ри етаж (II-то ниво), с площ 66 кв. м. за изследователски и производствени цели. Минимален месечен наем в размер на 2 евро/кв. мЗаявления се приемат в деловодството на ЦЛПФ, бул. "Санкт Петербург" № 61 до 17 часа на 16.01.2023 г. Телефон за контакти: 0893 611 030.

30.06.2022г. 

Централна лаборатория по приложна физика (ЦЛПФ) към БАН – Пловдив отдава под наем помещения № 213, 214 и 215 на  1-ви етаж (2-ро ниво), с обща площ 100 кв. м. за изследователски и производствени цели. Заявления се приемат в деловодството на ЦЛПФ, бул. "Санкт Петербург" № 61 до 17 часа на 18.07.2022 г. Телефон за контакти: 0893 611 030.

26.04.2022г.
Централна Лаборатория по Приложна Физика - БАН - Пловдив, открива процедура за заемане на академичната длъжност "асистент" по тематика "Технология и изследване на тънки слоеве за модификация на повърхности" на база конкурс по документи.

Срок за подаване на документи – 1 месец  от датата на публикуване на обявата.

Справки и документи – в канцеларията на ЦЛПФ – 4000 Пловдив, бул. Санкт Петербург 61, ет. 3, тел. 032/63-50-19.

Кандидатите за участие в конкурса подават следните документи: заявление, към което прилагат мотивационно писмо, автобиография, диплома за висше образование за образователно-квалификационна степен „магистър“, диплома за образователна и научна степен „доктор“, ако кандидатът има такава, медицинско свидетелство, свидетелство за съдимост, удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв и други (по преценка на кандидат – списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати, препоръки, награди, сертификати и др.).

01.04.2022 г.

Централната лаборатория по приложна физика (ЦЛПФ) – Пловдив, при БАН – София, обявява конкурс за професор, потвърден от НС на ИФТТ, по професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Физика на кондензираната материя“ (Създаване и изследване на тънки слоеве за модификация на повърхности) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в канцеларията на ЦЛПФ – 4000 Пловдив, бул. Санкт Петербург № 61, ет. 3, тел.032/63-50-19. Дата на обнародване в ДВ-бр.26– 01.04.2022 г.

 

17.03.2022г.

Централна Лаборатория по Приложна  Физика – БАН – Пловдив, открива процедура за заемане на академичната  длъжност „асистент” по тематика „Биосензори“ на база конкурс по документи.

Срок за подаване на документи – 1 месец  от датата на публикуване на обявата.

Справки и документи – в канцеларията на ЦЛПФ – 4000 Пловдив, бул. Санкт Петербург 61, ет. 3, тел. 032/63-50-19.

Кандидатите за участие в конкурса подават следните документи: заявление, към което прилагат мотивационно писмо, автобиография, диплома за висше образование за образователно-квалификационна степен „магистър“, диплома за образователна и научна степен „доктор“, ако кандидатът има такава, медицинско свидетелство, свидетелство за съдимост, удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв и други (по преценка на кандидата – списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати, препоръки, награди, сертификати и др.).

14.03.2022г. 

БАН Централна лаборатория по приложна физика (ЦЛПФ) – Пловдив, обявява конкурс за прием на редовни докторанти – двама, за учебната 2021 – 2022 г. в съответствие с Решение № 437 на Министерския съвет от 2.06.2021 г. - по професионално направление 4.1. „Физически науки”, научна специалност „Физика на кондензираната материя” – със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. В срок от 14.03.2022 г. до 13.05.2022 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата организация, посочена в списъка. Справки и документи – в канцеларията на ЦЛПФ – 4000 Пловдив, бул. Санкт Петербург 61, ет. 3, тел. 032/63-50-19. Дата на обявяване на конкурса в ДВ-бр.20– 14.03.2022 г.

 Списък документи и изисквания 

14.03.2022г. 

Централната лаборатория по приложна физика (ЦЛПФ) – Пловдив, при БАН – София, обявява конкурс за професор, потвърден от НС на ИФТТ по професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Физика на кондензираната материя“ (Вълнови процеси) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в канцеларията на ЦЛПФ – 4000 Пловдив, бул. Санкт Петербург № 61, ет. 3, тел.032/63-50-19. Дата на обнародване в ДВ-бр.20– 14.03.2022 г.

Списък документи и изисквания 

01.03.2022г.

Централна Лаборатория по Приложна Физика - БАН - Пловдив, открива процедура за заемане на академичната длъжност "асистент" по тематика "Технология и изследване на многослойни покрития за модификация на повърхности" на база конкурс по документи.

Срок за подаване на документи – 1 месец  от датата на публикуване на обявата.

Справки и документи – в канцеларията на ЦЛПФ – 4000 Пловдив, бул. Санкт Петербург 61, ет. 3, тел. 032/63-50-19.

Кандидатите за участие в конкурса подават следните документи: заявление, към което прилагат мотивационно писмо, автобиография, диплома за висше образование за образователно-квалификационна степен „магистър“, диплома за образователна и научна степен „доктор“, ако кандидатът има такава, медицинско свидетелство, свидетелство за съдимост, удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв и други (по преценка на кандидат – списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати, препоръки, награди, сертификати и др.).

07.02.2022г. 

ОБЯВА ЗА ОТДАВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЕ ПОД НАЕМ

Централна лаборатория по приложна физика (ЦЛПФ) към БАН – Пловдив отдава под наем стая/помещение № 327, II-ри етаж (III-то ниво), с площ 35 кв. м. за изследователски и производствени цели. Минимален месечен наем в размер на 2.5 евро/кв. м. Заявления се приемат в деловодството на ЦЛПФ, бул. "Санкт Петербург" № 61 до 17 часа на 09.03.2022 гТелефон за контакти: 0893 611 030.

11.01.2022г. 

ОБЯВА ЗА ОТДАВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ ПОД НАЕМ

Централна лаборатория по приложна физика (ЦЛПФ) към БАН – Пловдив отдава под наем стая/помещение № 228, II-ри етаж (III-то ниво), с площ 15 кв. м. за изследователски и производствени цели. Минимален месечен наем в размер на 2 евро/кв. м. Заявления се приемат в деловодството на ЦЛПФ, бул. "Санкт Петербург" № 61 до 17 часа на 18.01.2022 г. Телефон за контакти: 0893 611 030.

Централна лаборатория по приложна физика (ЦЛПФ) към БАН – Пловдив отдава под наем стая/помещение № 330, II-ри етаж (III-то ниво), с площ 23 кв. м. за офис. Минимален месечен наем в размер на 3 евро/кв. м. Заявления се приемат в деловодството на ЦЛПФ, бул. "Санкт Петербург" № 61 до 17 часа на 18.01.2022 г.

Телефон за контакти: 0893 611 030.

 

07.12.2021г.

ОБЯВА ЗА ОТДАВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ ПОД НАЕМ

Централна лаборатория по приложна физика – Пловдив към БАН с адрес:

бул. „Санкт Петербург“ 61 отдава под наем в основната си монолитна сграда на партера с източно изложение 1 самостоятелнo помещениe с квадратурa 15м2(стая 228). Цена : По договаряне. Телефон за контакти: 0893 611 030

 

06.12.2021г.

КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОР

 ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЛПФ

 

30.11.2021г. 

ОБЯВА ЗА ОТДАВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ ПОД НАЕМ

Централна лаборатория по приложна физика – Пловдив към БАН с адрес:

бул. „Санкт Петербург“ 61 отдава под наем в основната си монолитна сграда стая 330. Стаята е с квадратура 23 м2. Намира се на трето ниво източно изложение.

Цена по договаряне. Телефон за контакти: 0893 611 030

 

20.09.2021г. 

ОБЯВА ЗА ОТДАВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЕ ПОД НАЕМ

Централна лаборатория по приложна физика – Пловдив към БАН с адрес:

бул. „Санкт Петербург“ 61 отдава под наем в основната си монолитна сграда стая 330. Стаята е с квадратура 23 м2. Намира се на трето ниво източно изложение.

Цена по договаряне. Телефон за контакти: 0893 611 030

10.06.2021г.

ОБЯВА ЗА ОТДАВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ ПОД НАЕМ       Без посредник

Централна лаборатория по приложна физика – Пловдив към БАН с адрес:

бул. „Санкт Петербург“ 61 отдава под наем в основната си монолитна сграда на партера:

самостоятелнo помещениe  с източно изложение - ст. 210A с квадратура 11 кв.м.

Цена по договаряне.

За контакти: GSM: 0893 611 030

 

08.06.2021г.

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ

         

ОТКРИВАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР

 

 

ОБЯВИ ЗА ОТДАВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ ПОД НАЕМ

23.10.2020г.

Централна лаборатория по приложна физика – Пловдив към БАН с адрес: бул. „Санкт Петербург“ 61 отдава под наем в основната си монолитна сграда на четвърто ниво със западно изложение стая 411 с квадратура 35 м2 Цена по договаряне. Телефон за контакти: 0893 611 030 

26.10.2020г.

Централна лаборатория по приложна физика – Пловдив към БАН с адрес: бул. „Санкт Петербург“ 61 отдава под наем в основната си монолитна сграда:

-  на партера с източно изложение стая 227 с квадратура 15.50 м2  и стая 210 с квадратура 13.50 м2.

- на трето ниво с източно изложение стая 330 с квадратура 23 м2

Цена по договаряне. Телефон за контакти: 0893 611 030 

 

01.09.2020г.

Централна лаборатория по приложна физика – Пловдив към БАН с адрес:бул. „Санкт Петербург“ 61 отдава под наем в основната си монолитна сграда на партера със западно изложение помещение с квадратура 120 кв.м. Цена 2.5 евро/м2. Телефон за контакти: 0893 611 030.

Централна лаборатория по приложна физика – Пловдив към БАН с адрес:бул. „Санкт Петербург“ 61 отдава под наем в основната си монолитна сграда на партера с източно изложение 3 самостоятелни помещения с квадратури 15.30 м2, 13.50 м2 и 14.80 м2. Цена 3.0 евро/м2. Телефон за контакти: 0893 611 030.

20.07.2020 г.

Централна лаборатория по приложна физика (ЦЛПФ) към БАН – Пловдив отдава под наем обслужваща дворна площ, с обща площ 200 (двеста) кв.м. Месечен наем по договаряне. Заявления се приемат в деловодството на ЦЛПФ, бул. "Санкт Петербург" № 61 до 23.07.2020 г. от 9 до 17 часа. Телефон за контакти: 0879071637.

01.06.2020г.

Централна лаборатория по приложна физика – Пловдив към БАН с адрес:бул. „Санкт Петербург“ 61 отдава под наем в основната си монолитна сграда на партера със западно изложение помещение с квадратура 190 кв.м. Цена по договаряне. Телефон за контакт: 0893 611 030

27.05.2020г.

Централна лаборатория по приложна физика – Пловдив към БАН с адрес: бул. „Санкт Петербург“ 61 отдава под наем в основната си монолитна сграда на партера: 2 самостоятелни помещения  с източно изложение - ст. 228 и ст. 230,  с обща квадратура 55 кв.м. Цена по договаряне.За контакти: GSM: 0893 611 030

20.01.2020г.

Централна лаборатория по приложна физика (ЦЛПФ) към БАН – Пловдив отдава под наем стая/помещение № 329, IІ-ри етаж (IIІ-то ниво), с площ 70 кв.м. Месечен наем по договаряне. Заявления се приемат в деловодството на ЦЛПФ, бул. "Санкт Петербург" № 61 до 24.01.2020 г. от 9 до 17 часа. Телефон за контакти: 0879071637.

Централна лаборатория по приложна физика (ЦЛПФ) към БАН – Пловдив отдава под наем стая/помещение № 413, IІІ-ти етаж (IV-то ниво), с площ 31 кв.м. Месечен наем по договаряне. Заявления се приемат в деловодството на ЦЛПФ, бул. "Санкт Петербург" № 61 до 24.01.2020 г. от 9 до 17 часа.

Централна лаборатория по приложна физика (ЦЛПФ) към БАН – Пловдив отдава под наем стая/помещение № 208, II-ри етаж (III-то ниво), с площ 10 кв. м. за офис, 6 бр. помещения, както следва: № 39 приземен етаж (I-во ниво), № 140, № 141, № 142, I-ви етаж (II-ро ниво),  № 325, № 327, III-ти етаж (IV-то ниво), с обща площ 158 кв.м. Месечен наем по договаряне. Заявления се приемат в деловодството на ЦЛПФ, бул. "Санкт Петербург" № 61 до 24.01.2020 г. от 9 до 17 часа. Телефон за контакти: 0879071637.

Централна лаборатория по приложна физика (ЦЛПФ) към БАН – Пловдив отдава под наем стая/помещение № 134, № 134а, приземен етаж (І-во ниво),  представляващ 2 бр. помещения с обща площ 40 кв.м. Месечен наем по договаряне. Заявления се приемат в деловодството на ЦЛПФ, бул. "Санкт Петербург" № 61 до 24.01.2020 г. от 9 до 17 часа. Телефон за контакти: 0879071637.

Централна лаборатория по приложна физика (ЦЛПФ) към БАН – Пловдив отдава под наем имот, представляващ  обслужваща дворна площ с обща площ 387 кв.м. Месечен наем по договаряне. Заявления се приемат в деловодството на ЦЛПФ, бул. "Санкт Петербург" № 61 до 24.01.2020 г. от 9 до 17 часа. Телефон за контакти: 0879071637.

Централна лаборатория по приложна физика (ЦЛПФ) към БАН – Пловдив отдава под наем стая/помещение № 137, приземен етаж (І-во ниво),  представляващ 1 бр. помещения с обща площ 45 кв.м. Месечен наем по договаряне. Заявления се приемат в деловодството на ЦЛПФ, бул. "Санкт Петербург" № 61 до 24.01.2020 г. от 9 до 17 часа. Телефон за контакти: 0879071637.

Централна лаборатория по приложна физика (ЦЛПФ) БАН – Пловдив отдава под наем стая/помещение №№ 213, 214 и 215, І-ви етаж (ІІ-ро ниво), с площ 100 кв.м. Месечен наем по договаряне. Заявления се приемат в деловодството на ЦЛПФ, бул. "Санкт Петербург" № 61 до 24.01.2020 г. от 9 до 17 часа. Телефон за контакти: 0879071637.

Централна лаборатория по приложна физика (ЦЛПФ) към БАН – Пловдив отдава под наем 4 бр. помещения, както следва: № 137 приземен етаж (І-во ниво), № 207, № 209, № 211, І-ви етаж (IІ-ро ниво), с обща площ от 90 кв. м. Месечен наем по договаряне. Заявления се приемат в деловодството на ЦЛПФ, бул. "Санкт Петербург" № 61 до 24.01.2020 г. от 9 до 17 часа. Телефон за контакти: 0879071637.

 

13.11.2019г.

Централна лаборатория по приложна физика-гр. Пловдив към БАН с адрес бул. Санкт Петербург №61 от 13.11.2019г. отдава под наем помещение от 55 кв. м. от южната страна на сградата на ниво 0, състоящо се от две помещения и свързващ коридор.

01.09.2019г.

Централна лаборатория по приложна физика - гр. Пловдив към БАН с адрес бул. Санкт Петербург №61 от 01.09.2019г. отдава под наем в основната си сграда на партера:

- 5 самостоятелни помещения с различна квадратура от източната страна на сградата с обща площ 200 кв. м. за офиси

- 1 самостоятелно помещение от западната страна на сградата с обща площ 200 кв. м. за високотехнологични (чисти) производства

За контакти: 

GSM 0893 611 030

E-mail: ipfban@mbox.digsys.bg

 

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

40 ГОДИНИ

ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПРИЛОЖНА

ФИЗИКА – ПЛОВДИВ

На 1 април 2019г. се навършиха 40 години от създаването на Централна Лаборатория по Приложна Физика (ЦЛПФ) - Пловдив

Събитието бе отбелязано на 5 април 2019г. в конферентната зала на ЦЛПФ с Юбилейна конференция на тема: Централна Лаборатория по Приложна Физика – 40 години научно-приложни изследвания и иновации в полза на обществото”.

Тържественото честване бе открито от Директора на ЦЛПФ – доц. д-р Лиляна Колаклиева, която поздрави всички колеги от Лабораторията и гостите на конференцията. Като гости на конференцията присъстваха чл.кор. дхн К. Хаджииванов – Зам. Председател на БАН, доц. д-р О. Стоилова – Научен секретар на направление „Нанонауки, нови материали и технологии” в БАН, проф. Пл. Стефанов – Директор на ИОНХ – БАН и координатор на Център за върхови постижения, в който ЦЛПФ е партньор, проф. Х. Шамати – Директор на ИФТТ – БАН, проф. Н. Косева – Директор на Институт по полимери – БАН и доц. д-р Н. Шакев – Зам. Директор на Технически Университет – София – филиал Пловдив. Приветствено слово, грамота и статуетка от името на ръководството на БАН поднесе Зам. Председателят на БАН чл.кор. дхн К. Хаджииванов. Цветя и поздравителни адреси към Лабораторията поднесоха и другите гости.

В презентацията си доц. Л. Колаклиева запозна присъстващите с мисията, основните направления в научно-приложната дейност на ЦЛПФ, иновативните разработки и дейностите в полза на обществото. Внимание беше отделено и на технологичната и изследователска инфраструктура , която в момента се надгражда в рамките на проектите: BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, BG05M2OP001-1.002-0023 "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" и Д01-155 / 28.08.2018 г. „Разпределена инфраструктура от центрове за производство и изследване на нови материали и техните приложения, както и за консервация, достъп и е-съхранение на артефакти (археологически и фолклорни) – Инфрамат/INFRAMAT”.

Учени от Лабораторията изнесоха доклади и запознаха присъстващите с постиженията на колектива в създаването на нови наноструктурирани и наноразмерни материали за модифициране на повърхности, на хетероструктури от разредени А3В5 нитриди за нови високоефективни слънчеви елементи, енергозахранващи автономни интелигентни системи и RGB осветителни системи за оранжерии със смарт управление.

Проф. Р. Каканаков, основател и дългогодишен директор на ЦЛПФ проследи важните моменти в историята на ЦЛПФ от създаването й на 01.04.1979 г. до наши дни. 

Понастоящем Централна Лаборатория по Приложна Физика (ЦЛПФ) е академично специализирано звено в Българска Академия на Науките, провеждащо научни и научно-приложни изследвания, разработки и иновативен трансфер в областта на материалите и технологиите, в това число наноматериалите и нанотехнологиите, и енергийната ефективност. Основните направления на научно-изследователската и приложна дейности на ЦЛПФ през изминалите години са в областта на иновативни наноструктурирани и наноразмерни слоеве за модифициране на повърхности за индустриални и биомедицински приложения; нови полупроводникови материали и структури за високоефективни слънчеви елементи; енергоспестяващи и екологични светодиодни системи за биологичното земеделие, осветление, сигнализация и мониторинг.

ЦЛПФ извършва иновативен трансфер на твърди износоустойчиви покрития за удължаване на времето на работа на инструменти предназначени за металообработващата промишленост; свръхтвърди високотемпературни и износоустойчиви покрития за „сухо“ машинно обработване; технологии и оборудване за електролитно-плазмено полиране на детайли от неръждаема стомана, алуминий и алуминиеви сплави; високоефективни енергоспестяващи RGB светодиодни системи за оранжерийни приложения; автономни енергоспестяващи станции, работещи на базата на алтернативни източници на енергия с приложение в биологичното в над 30 български и чужди фирми.

За цялостната си научно-изследователската и приложна дейност през 2004 г. ЦЛПФ бе наградена с Почетен плакет „Марин Дринов” на БАН за научни и научно-приложни изследвания и приложението им в разработка и производство на сензори и сензорни устройства. През 2015 г. за значимите си научни и научно-приложни разработки, ЦЛПФ бе удостоена с отличието "Златен печат за европейски мениджмънт в науката" и Златна значка за принос към развитието на Българската наука. За своята иновативна дейност в индустрията, през 2018 г. ЦЛПФ бе удостоена с Грамота и Златен знак от Българската Стопанска Камара за „Разработена и внедрена технология за електродъгово нанасяне на наноструктурирани свръхтвърди покрития и нанокомпозити от бинарни и тройни съединения на нитриди и карбиди, върху инструментални стомани с дебелина до 4 µm, и нанотвърдост над 40 GPa”.

 

 

09.05.2018г.

На 08.05.2018г. в гр. Пловдив се проведе втори Бизнес форум под название „Индустрията в пловдивския регион, базирана на наука, иновации и образование“. Форумът е оргнизиран от Регионалния Академичен Център (РАЦ) Пловдив със съдействието на Община Пловдив и Българска Академия на Науките.

Бизнес форум Май 2018г.

Проект BG05М2ОР001-1.001-0008: "Национален център по мехатроника и чисти технологии".

08.04.2015г.

В Централна Лаборатория по Приложна Физика (ЦЛПФ) е закупено и пуснато в действие ново технологично оборудване на стойност 1 300 000 лв. Оборудването е закупено с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013. 

 

 

13.02.2015г.

Доставено е и пуснато в експлоатация ново високотехнологично оборудване за разбалансирано магнетронно разпрашване по ОП "Конкурентноспособност". 

 

04.08.2014г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА.
Obyavlenie_vqzlojena_porqchka.pdf

 02.07.2014г.


РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА.
Decision_Rating.pdf

 

 

20.06.2014г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА
Uvedomitelno pismo uchastnici.pdf

 

 

11.06.2014г.

ПРОТОКОЛ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР
Protokol_saotvetstvie.pdf

 

 

30.04.2014г.

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА
Reshenie_Promiana.pdf

 

 

29.04.2014г.

ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА, ПУБЛИКУВАНИ НА 03.01.2014г. НЕ СА АКТУАЛНИ!

 

 

29.04.2014г.

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: ”ДОСТАВКА И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ЕКОЛОГИЧНИ МНОГОСЛОЙНИ НАНОСТРУКТУРИРАНИ ПОКРИТИЯ С МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ, ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ РАЗБАЛАНСИРАНО МАГНЕТРОННО РАЗПРАШВАНЕ”.


Тази процедура се провежда в рамките на проект BG161PO003-1.2.04-0038 с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на Българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.
 

 

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ:


1. РЕШЕНИЕ за откриване на процедурата
1_Reshenie.pdf

 

2. ОБЯВЛЕНИЕ за обществената поръчка
2_Objavlenie.pdf
 

3. Условия за участие в процедурата
3_Uslovia_uchastie_prozedurata.pdf
 

4. Пълно описание на предмета на поръчката и техническа спецификация
4_Palno_opisanie_techn_specifikacia.pdf
 

5. Методика за определяне на комплексната оценка на офертата
5_Metodika_za_oocenka.pdf
 

6. Образец на оферта
6_Oferta_2.doc
 

7. Указания за подготвяне на оферта
7_Ukazania_oferta.pdf
 

8. Проект на договор (с образци на приемо-предавателни протоколи)
8_Proekt_na_dogovor.N._doc.doc
8.1_Priemo-pred protokol_dostavki.doc
8.2_Finalen_Priemo-pred protokol_dostavki.doc9. ПРИЛОЖЕНИЯ


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - Декларация  условия

PR.1_Dekl._Uslovia porqchka.doc

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - Списък на документите, съдържащи се в офертата
PR.2_spisuk dokumenti.doc

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 - Информация за общия оборот и за оборота от сходни с предмета на поръчката доставки за последните три години (2011, 2012 и 2013г.)
PR.3_dekl .oborot.docx

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 - Списък –декларация за основните договори
PR.4_dekl .spisuk dogovori.docx

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 - Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” – „д” и ал. 5, т. 1 от ЗОП
PR.5_Declaratsia_47.1.doc

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 - Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т.3 и ал. 2, т. 1, т. 3 и т.4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП;
PR.6_Declaratsia_47.2.doc

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 за приемане клаузите на проекта на договор от ЗОП
PR.7_Declaratsia_56.doc

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 - Декларация за съгласие за участие на подизпълнител
PR.8_Declaratsia podizpqlnitel.doc

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 - Декларация безпристрастност и независимост.
PR.9_Declaratsia bezpristrastnost.doc

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 - Образец на банкова гаранция за добро изпълнение
PR.10_bankova garancia izpulnenie.doc
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 - Образец на техническа оферта
PR.11_Technicheska oferta.doc
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 - Образец на Предлагана цена
PR.12_Predlagana cena.doc
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 - Декларация за автономност на офертата
PR.13_Declaratsia avtonomnost oferta.doc
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 - Декларация за свързаност
PR.14 Declaratsia.svurzanost.doc
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 - Образец на банкова гаранция за участие в процедурата
PR.15_Bankova garantsia_Uchastie.doc
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 - Административни сведения за участника.
PR.16_ administrativni svedenia.doc