logo  
 
 
 
  ПРОЕКТ ИНФРАМАТ
 
МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

 

  ПРОЕКТ ИНФРАМАТ  

 

» Проект по програмата INTAS 0603: “Транспорт на токовите носители в SiC p-i-n структури при високочестотно електрическо поле; разработка на SiC p-i-n диод за микровълнови приложения” с координатор ЦЛПФ и партньори от ФТИ ”А.И.Йоффе”, “Светлана - електронни прибори” - Санкт Петербург, Русия; Изследователски институт “Орион”- Киев, Украйна  и  FORTH, Крит, Гърция (2002 – 2005 г.).

» Проект по 6-та РП  INCO-CT-2005-016805: “Подпомагане на изследванията и технологическия капацитет в полето на наноструктурираните тънки слоеве, твърди и свръхтвърди покрития” (2005 – 2007 г.).

» “Алтернативни контактни материали за субмикронни прибори на широкозонни полупроводници” съвместен проект с Институт по микро- и нанотехнологии, Илменау, Германия по договор с МОН-ДААД-07(2007 – 2009 г.).

» “Създаване и изследване на наноструктурирани тънки слоеве, твърди и супертвърди покрития за индустриални приложения”  съвместен договор  с "Аристотелес Университет", Солун, Гърция (2007 – 2009).

» “Субмикронни транзистори на основа на  хетероструктури AlGaN/GaN” – съвместен  договор с  Физико - технически  научно – образователен  център на РАН - Санкт Петербург, Русия (2009 – 2011 г.).

» “Създаване на  светодиодни енергоспестяващи източници на биологично активно излъчване с регулируеми параметри на светлинния поток"  – съвместен договор с Институт по електроника  на  Беларуска АН,  Минск, Беларус (2009 – 2011 г.).

»  “Получаване на А3В5 хетероструктури за високоефективни слънчеви елементи” – съвместен проект с ЦЛСЕНЕИ – БАН и НИС на СУ”Кл.Охридски”, по договор Д001369 с ФНИ (2006 2010 г.).

»  “Център за високи технологии в областта на наноразмерни и наноструктурирани слоеве и свръхтвърди покрития” съвместен проект с ПУ”П.Хилендарски” по договор Д002-74/08 с ФНИ (2008 2011 г.). 

» “Оборудване и методика за характеризиране на микро и нанотвърдост на свръхтвърди материали и покрития“ съвместен проект с Институт по металознание и ХТМУ по договор   Д002-44/08 с ФНИ (2008 2010 г.).

» “Нови магнитни и магнитоелектрически материали за следващо поколение електронни компоненти“ съвместен проект с  ИЯИЯЕ, ИЕ и ИОНХ по договор Д2002-224/08 с ФНИ (2008 2011 г.).