logo  
 
 
 
 История на ЦЛПФ
 Годишен План на ЦЛПФ
 Годишен отчет 2015
 Годишен отчет 2016
ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА

ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПРИЛОЖНА ФИЗИКА – ПЛОВДИВ е създадена на 1.04.1979г. като Лаборатория по приложна физика към Българска Академия на Науките.

На 1.01.1984г. към нея е създадено пилотно производство, на базата на което, през октомври 1986г. се създава Малко предприятие за сензори и сензорни устройства.

На 01.01.1986г. с решение 247 от 30.12.1985г. на Бюрото на Министерския съвет, Лабораторията се трансформира в Институт по приложна физика (ИПФ) към Българска Академия на Науките.

В края на 1989г. ИПФ и Малкото предприятие се обединяват. През 1995г. в резултат на структурни промени в БАН, ИПФ се преобрaзува като Централна Лаборатория по приложна физика (ЦЛПФ).

От април 2010г. ЦЛПФ е самостоятелно академично специализирано звено с научно-приложна дейност

 

Учените – основатели на звеното са:

Акад. М. Борисов
Чл.кор. Й. Касабов
Доцент д-р Р. Каканаков
Проф. дфн  А. Атанасов
Доцент д-р Л. Бедикян
Доц. Ст. Мирчев
Доцент д-р М. Нешев
Доцент д-р Г. Саров