logo  
 
 
 
 Публикации в списания
 Доклади на конференции
 Монографии
 Авторски свидетелства
НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 1997г.

АВТОРСКИ СВИДЕТЕЛСТВА:

1. Д.Васев, Р.Каканаков, Асинхронен електродвигател с въздушно охлаждане, Пат. № 62828/2000.

2. Ив.Касамаков, Р.Каканаков, Устройство за сканиране и декодиране на информация, записана върху лентов носител, Патент за полезен модел, Рег. № 472/2001г.

3. I. Kassamakov, P. Vihinen and M. Shorpp, “Position sensor”, Patent US 2007/0286556 A1, Dec. 13, 2007.

4. I. Kassamakov, P. Vihinen and M. Shorpp, “Position sensor”, Patent EP 1 867 958 A2, 19.12.2007.

5. R. Kakanakov, I. Kassamakov, St. Zakhariev, „Ultraviolet LED water purifier”, Reg. № BG U1 1109/31.10.2008, Int.Cl C 02 F1/32 (2008.04).

6. I. Kassamakov, P. Vihinen and M. Shorpp, Position sensor, US Патент, Reg. № 7415173 B2, 19.08.2008.

7. Л. Колаклиева, Р. Каканаков, Хр. Бахчеджиев, „Многослойно нанокомпозитно покритие върху металообработващи инструменти”, Патент за полезен модел, № 1464/17.08.2011 г.