logo  
 
 
 
  КОНКУРСИ
НОВИНИ

03.11.2023г.

Рецензии и становища на документите на гл. ас. д-р Василий Атанасов Читанов подадени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“, Професионално направление: 4.1 „Физически науки“, Научна специалност: „Физика на кондензираната материя”, Многофункционални наноструктурирани и наноразмерни материали и нанотехнологии за мехатрониката и медицината”, съгласно обява в Държавен вестник, бр.52 от 16.06.2023г. за нуждите на Централна Лаборатория по Приложна Физика-БАН.

Рецензия професор дфн Дориана Иванова Малиновска 

Рецензия професор дфн Дианка Димитрова Нешева-Славова

Становище професор дфн Евгения Петрова Вълчева

Становище професор дфн Иван НЕДКОВ Иванов

Становище професор дфн Вера Маринова

Становище професор Георги Лалев Дянков

Становище доц. д-р Татяна Куцарова

03.11.2023г.

Рецензии и становища на документите на гл. ас. д-р Николай Стефанов Петков подадени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“ Професионално направление: 4.1 „Физически науки“, Научна специалност: „Физика на кондензираната материя”,  Многофункционални наноструктурирани и наноразмерни материали и нанотехнологии за мехатрониката и медицината”, съгласно обява в Държавен вестник, бр.52 от 16.06.2023 г. за нуждите на Централна Лаборатория по Приложна Физика-БАН.

 Рецензия  Професор дфн Евгения Петрова Вълчева 

 

 Рецензия  Професор дтн Иван НЕДКОВ Иванов 

 

Становище Професор дфн Дориана Иванова Малиновска

  

Становище Професор дфн Дианка Димитрова Нешева-Славова

 

Становище Професор дфн Вера Маринова

 

Становище Професор д-р Георги Лалев Дянков

 

Становище доц. д-р Татяна Куцарова

 

 

03.11.2023г.

Документи на гл. ас. д-р Василий Атанасов Читанов подадени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“, Професионално направление: 4.1 „Физически науки“, Научна специалност: „Физика на кондензираната материя”, Многофункционални наноструктурирани и наноразмерни материали и нанотехнологии за мехатрониката и медицината”, съгласно обява в Държавен вестник, бр.52 от 16.06.2023г. за нуждите на Централна Лаборатория по Приложна Физика-БАН.

Авторска справка за научните приноси.

Списък на публикациите на кандидата.

Списък на цитатите.  

03.11.2023г.

Документи на гл. ас. д-р Николай Стефанов Петков подадени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“ Професионално направление: 4.1 „Физически науки“, Научна специалност: „Физика на кондензираната материя”,  Многофункционални наноструктурирани и наноразмерни материали и нанотехнологии за мехатрониката и медицината”, съгласно обява в Държавен вестник, бр.52 от 16.06.2023 г. за нуждите на Централна Лаборатория по Приложна Физика-БАН.

Авторска справка за научните приноси.

Списък на публикациите на кандидата.

Списък на цитатите.  

 

14.08.2023г.

Централна Лаборатория по Приложна Физика - БАН - Пловдив, открива процедура за два конкурса по документи за заемане на академичната длъжност "асистент" по следните тематики:
1."Технология и изследване на нови материали за тънки слоеве с приложение в мехатрониката" – 1 място.
2.“Технология и изследване на нови материали с приложение в оптиката и оптоелектрониката” – 1 място.

Нетна заплата: 1600 лева.

Кандидатстващите трябва да са завършили магистърска степен по физика, химия или инженерство.
Срок за подаване на документи – 1 месец от датата на публикуване на обявата.
Справки и документи – в канцеларията на ЦЛПФ – 4000 Пловдив, бул.
Санкт Петербург 61, ет. 3, тел. 032/63-50-19; 0893 611 033
Кандидатите за участие в конкурса подават следните документи:
заявление, към което прилагат мотивационно писмо, автобиография, диплома за висше образование за образователно-квалификационна степен „магистър“, диплома за образователна и научна степен „доктор“, ако кандидатът има такава и други (по преценка на кандидат – списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати, препоръки, награди, сертификати и др.).

14.07.2023г.

Централна Лаборатория по Приложна Физика - БАН - Пловдив, открива процедура за два конкурса по документи за заемане на академичната длъжност "асистент" по следните тематики:

1."Технология и изследване на нови материали за тънки слоеве с приложение в мехатрониката" – 1 място

2.“Технология и изследване на нови материали с приложение в оптиката и оптоелектрониката” – 1 място

Кандидатстващите трябва да са завършили магистърска степен по физика, химия или инженерство.

Срок за подаване на документи – 1 месец  от датата на публикуване на обявата.

Справки и документи – в канцеларията на ЦЛПФ – 4000 Пловдив, бул. Санкт Петербург 61, ет. 3, тел. 032/63-50-19; 0893 611 033.

Кандидатите за участие в конкурса подават следните документи: заявление, към което прилагат мотивационно писмо, автобиография, диплома за висше образование за образователно-квалификационна степен „магистър“, диплома за образователна и научна степен „доктор“, ако кандидатът има такава и други (по преценка на кандидат – списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати, препоръки, награди, сертификати и др.).

16.06.2023г. 
Централна лаборатория по приложна физика (ЦЛПФ) при БАН – Пловдив, обявява конкурс, потвърден от НС на ИФТТ, за заемане на академичната длъжност „Доцент” – двама, по професионално направление  4.1. Физически науки, Научна специалност „Физика на кондензираната материя“ (Многофункционални наноструктурирани и наноразмерни материали и нанотехнологии за мехатрониката и медицината), със срок 2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“  бр. 52 от 16.06.2023 г., стр.150.
Справки и подаване на документи – канцелрията на ЦЛПФ  - 4000 Пловдив, бул. «Санкт Петербург» 61, ет. 3. тел. 032 635019.
 
07.04.2023г.
Централна лаборатория по приложна физика (ЦЛПФ) при БАН – Пловдив, обявява конкурс, потвърден от НС на ИФТТ, за заемане на академичната длъжност „Доцент” – две места, по професионално направление  4.1. Физически науки, Научна специалност „Физика на кондензираната материя“ (Многофункционални наноструктурирани и наноразмерни материали и нанотехнологии за мехатрониката и медицината), със срок 2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“  бр. 31 от 07.04.2023 г., стр.42..
Справки и подаване на документи – канцелрията на ЦЛПФ  - 4000 Пловдив, бул. «Санкт Петербург» 61, ет. 3. тел. 032 635019.
 
14.03.2023г.
Централна лаборатория по приложна физика (ЦЛПФ) при БАН – Пловдив, обявява допълнителен конкурс за прием на редовни докторанти – трима, за учебната 2022 – 2023 г. в съответствие с Решение № 363 на Министерския съвет от 01.06.2022 г. по професионално направление 4.1. „Физически науки”, научна специалност „Физика на кондензираната материя”.

Дата на обявяване на конкурса – 14.03.2023 г. 

В срок от 14.03.2023 г. до 12.05.2023 г. кандидатите подават документи  за участие в конкурса в канцеларията на ЦЛПФ – 4000 Пловдив, бул. Санкт Петербург 61, ет. 3, тел. 032/63-50-19.

Кандидатите подават следните документи:

1. Молба до директора на ЦЛПФ, БАН, в която кандидатите посочват специалноста, за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит. 

2. Автобиография.

3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея.

4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище.

5. Медицинско свидетелство.

6. Свидетeлство за съдимост.

7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.

8. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН - бул. “Цариградско шосе” No 125, бл. 26 Б, 2-ри етаж.

Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средният успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

Кандидатите за докторанти ще бъдат уведомени писмено за допускането им до конкурса.

 
23.02.2023г.
ЦЛПФ-Пловдив, БАН обявява конкурс за попълване състава на научноизследователския екип за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност: „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Краен срок за подаване на документите: 1500ч.  02.03.2023 г. включително.
 
05.10.2022г. 
Централна Лаборатория по Приложна Физика - БАН - Пловдив, открива процедура за заемане на академичната длъжност "асистент" по тематика "Технология и изследване на тънки слоеве" на база конкурс по документи.

Срок за подаване на документи – 1 месец  от датата на публикуване на обявата.

Справки и документи – в канцеларията на ЦЛПФ – 4000 Пловдив, бул. Санкт Петербург 61, ет. 3, тел. 032/63-50-19.

Кандидатите за участие в конкурса подават следните документи: заявление, към което прилагат мотивационно писмо, автобиография, диплома за висше образование за образователно-квалификационна степен „магистър“, диплома за образователна и научна степен „доктор“, ако кандидатът има такава, медицинско свидетелство, свидетелство за съдимост, удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв и други (по преценка на кандидат – списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати, препоръки, награди, сертификати и др.).

26.08.2022г.

Рецензии и становища на документите на доц. д-р Лиляна Колаклиева, подадени за участие в конкурс за професор по професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Физика на кондензираната материя“ (Създаване и изследване на тънки слоеве за модифициране на повърхности), обнародван в ДВ бр.26– 01.04.2022 г.

Рецензия професор дфн Дориана Иванова Малиновска

BG     EN 

Рецензия професор дфн Дианка Димитрова Нешева-Славова

BG     EN 

Рецензия професор дтн Иван Недков Иванов

BG     EN 

Становище академик дфн Александър Георгиев Петров

BG     EN 

Становище професор дфн Евгения Петрова Вълчева

BG     EN 

Становище професор д-р Георги Лалев Дянков

BG     EN 

Становище доц. д-р Татяна Куцарова

BG     EN 

 

15.08.2022г.

КОНКУРС ЗА ДОКТОРАНТ

Централна Лаборатория по Приложна Физика, БАН, обявява конкурс по специалността 4.1 Физически науки (Физика на кондензираната материя) за прием на редовни докторанти (1 място) за учебната 2022-2023 г. в съответствие с Решение No 363 на МС от 01.06.2022 г.

Документи се подават от 15.08.2022 г. до 14.10.2022 г. в деловодството на ЦЛПФ, Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ №61. Кандидатите подават следните документи:

1. Молба до директора на ЦЛПФ, БАН, в която кандидатите посочват специалноста, за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит. 

2. Автобиография.

3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея.

4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище.

5. Медицинско свидетелство.

6. Свидетeлство за съдимост.

7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.

8. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН - бул. “Цариградско шосе” No 125, бл. 26 Б, 2-ри етаж.

Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средният успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

Кандидатите за докторанти ще бъдат уведомени писмено за допускането им до конкурса. В писмото ще е указано кога и къде да получат програмите за конкурсния изпит и датата, часа и мястото на провеждането му.

 
10.08.2022г.
Рецензии и становища на документите на дфн Тинко Ефтимов, подадени за участие в конкурс за професор по професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Физика на кондензираната материя“ (Вълнови процеси), обнародван в ДВ бр.21– 15.03.2022 г.
 
Рецензия Проф. дфн дфн Александър Александров Драйшу
BG     EN 
Рецензия  Проф. д-р Георги Лалев Дянков
BG     EN 
Рецензия Проф. дфн Хассан Шамати
BG     EN 
Становище Проф. дфзн Стоян Русев
BG     EN 
Становище Проф.дфн и дтн Марин Ненчев
BG     EN 
Становище Проф. дхн Никола Малиновски
BG     EN 
Становище Проф. д-р Цветанка Бабева
BG     EN 
 
 
21.07.2022г. 
Централна Лаборатория по Приложна Физика - БАН - Пловдив, открива процедура за заемане на академичната длъжност "асистент" по тематика "Технология и изследване на тънки слоеве" на база конкурс по документи.

Срок за подаване на документи – 1 месец  от датата на публикуване на обявата.

Справки и документи – в канцеларията на ЦЛПФ – 4000 Пловдив, бул. Санкт Петербург 61, ет. 3, тел. 032/63-50-19.

Кандидатите за участие в конкурса подават следните документи: заявление, към което прилагат мотивационно писмо, автобиография, диплома за висше образование за образователно-квалификационна степен „магистър“, диплома за образователна и научна степен „доктор“, ако кандидатът има такава, медицинско свидетелство, свидетелство за съдимост, удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв и други (по преценка на кандидат – списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати, препоръки, награди, сертификати и др.).

 
26.04.2022г.
Централна Лаборатория по Приложна Физика - БАН - Пловдив, открива процедура за заемане на академичната длъжност "асистент" по тематика "Технология и изследване на тънки слоеве за модификация на повърхности" на база конкурс по документи.

Срок за подаване на документи – 1 месец  от датата на публикуване на обявата.

Справки и документи – в канцеларията на ЦЛПФ – 4000 Пловдив, бул. Санкт Петербург 61, ет. 3, тел. 032/63-50-19.

Кандидатите за участие в конкурса подават следните документи: заявление, към което прилагат мотивационно писмо, автобиография, диплома за висше образование за образователно-квалификационна степен „магистър“, диплома за образователна и научна степен „доктор“, ако кандидатът има такава, медицинско свидетелство, свидетелство за съдимост, удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв и други (по преценка на кандидат – списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати, препоръки, награди, сертификати и др.).

01.04.2022 г.

Централната лаборатория по приложна физика (ЦЛПФ) – Пловдив, при БАН – София, обявява конкурс за професор, потвърден от НС на ИФТТ, по професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Физика на кондензираната материя“ (Създаване и изследване на тънки слоеве за модификация на повърхности) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в канцеларията на ЦЛПФ – 4000 Пловдив, бул. Санкт Петербург № 61, ет. 3, тел.032/63-50-19. Дата на обнародване в ДВ-бр.26– 01.04.2022 г.

 

 

17.03.2022г.

Централна Лаборатория по Приложна  Физика – БАН – Пловдив, открива процедура за заемане на академичната  длъжност „асистент” по тематика „Биосензори“ на база конкурс по документи.

Срок за подаване на документи – 1 месец  от датата на публикуване на обявата.

Справки и документи – в канцеларията на ЦЛПФ – 4000 Пловдив, бул. Санкт Петербург 61, ет. 3, тел. 032/63-50-19.

Кандидатите за участие в конкурса подават следните документи: заявление, към което прилагат мотивационно писмо, автобиография, диплома за висше образование за образователно-квалификационна степен „магистър“, диплома за образователна и научна степен „доктор“, ако кандидатът има такава, медицинско свидетелство, свидетелство за съдимост, удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв и други (по преценка на кандидата – списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати, препоръки, награди, сертификати и др.).

14.03.2022г. 

БАН – Централна лаборатория по приложна физика (ЦЛПФ) – Пловдив, обявява конкурс за прием на редовни докторанти – двама, за учебната 2021 – 2022 г. в съответствие с Решение № 437 на Министерския съвет от 2.06.2021 г. - по професионално направление 4.1. „Физически науки”, научна специалност „Физика на кондензираната материя” – със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. В срок от 14.03.2022 г. до 13.05.2022 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата организация, посочена в списъка. Справки и документи – в канцеларията на ЦЛПФ – 4000 Пловдив, бул. Санкт Петербург 61, ет. 3, тел. 032/63-50-19. Дата на обявяване на конкурса в ДВ-бр.20– 14.03.2022 г.

 Списък документи и изисквания 

14.03.2022г. 

Централната лаборатория по приложна физика (ЦЛПФ) – Пловдив, при БАН – София, обявява конкурс за професор, потвърден от НС на ИФТТ по професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Физика на кондензираната материя“ (Вълнови процеси) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в канцеларията на ЦЛПФ – 4000 Пловдив, бул. Санкт Петербург № 61, ет. 3, тел.032/63-50-19. Дата на обнародване в ДВ-бр.20– 14.03.2022 г.

 Списък документи и изисквания 

01.03.2022г.

Централна Лаборатория по Приложна Физика - БАН - Пловдив, открива процедура за заемане на академичната длъжност "асистент" по тематика "Технология и изследване на многослойни покрития за модификация на повърхности" на база конкурс по документи.

Срок за подаване на документи – 1 месец  от датата на публикуване на обявата.

Справки и документи – в канцеларията на ЦЛПФ – 4000 Пловдив, бул. Санкт Петербург 61, ет. 3, тел. 032/63-50-19.

Кандидатите за участие в конкурса подават следните документи: заявление, към което прилагат мотивационно писмо, автобиография, диплома за висше образование за образователно-квалификационна степен „магистър“, диплома за образователна и научна степен „доктор“, ако кандидатът има такава, медицинско свидетелство, свидетелство за съдимост, удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв и други (по преценка на кандидат – списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати, препоръки, награди, сертификати и др.).

 

06.12.2021г.

КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОР

 ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЛПФ

 

08.06.2021г.

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ