logo  
 
 
 
 Основни научно-приложни постижения
 Оборудване
 Методи
 Проспекти
 Награди
ОБОРУДВАНЕ

» Молекулярно-лъчева епитаксия с отделни камери за Si, A3B5 съединения и Оже - анализ;

» Течнофазна епитаксия на A3B5 (GaAs, GaAlAs) съединения; 

» Технологична линия за A2B6 (CdS, CdSe) съединения; 

» Оборудване за метализация: термично и електронно-лъчево изпарение и магнетронно разпрашване в един технологичен процес; 

» Оборудване за диелектрични покрития; 

» Фотолитография; 

» Линия за монтаж и херметизация на полупроводникови чипове в метало-стъклени, метало-керамични и пластмасови корпуси; 

» Промишлена установка за електро-дъгово нанасяне на твърди покрития;

» Установка "Platit π80+" за електро-дъгово нанасяне на наноструктурирани свръхтвърди покрития и нанокомпозити; 

» Промишлена установка за електроразрядно полиране на метали;

» Установка "Compact Platform CPX-MHT/NHT" за измерване на микротвърдост, нанотвърдост, адхезия, определяне на еластичен модул и коефициент на фрикция на твърди и свръхтвърди материали и покрития.