logo  
 
 
 
 Профил на купувача
 Обществени поръчки и публични покани, открити през 2017г.
 Профил на купувача - обща информация и документи
 Обществени поръчки и публични покани, открити през 2014г.
 Обществени поръчки открити през 2018г.
 Договор ЧЕЗ
 Обществени поръчки открити през 2019г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2017г.
 

06.02.2017г.  

Обществена поръчка с предмет: "Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН", открита с Решение номер ОП-2 от 25.08.2016г. на БАН.

1. Договор между ЦЛПФ-БАН и "ЧЕЗ Трейд България" ЕАД.

 01.pdf

2. Обявление за възложена поръчка.

 02.pdf

3. Списък на потребителите и обектите. 

 Image result for Excel icon  03.exl

4. Техническо предложение за изпълнение на поръчката.

 04.pdf

5. Ценова оферта.

 05.pdf

6. Гаранция за изпълнение по договора.

 06.pdf